Regulamin konkursu na Facebooku

REGULAMIN KONKURSU
„Retrowspomnienia”
(dalej „Regulamin”)
§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Retrowspomnienia” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest firma Press Start Mikołaj Michalik z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 73 w Gdyni, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 586-222-67-62.
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest firma Press Start Mikołaj Michalik z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 73 w Gdyni, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 586-222-67-62.
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony fanpage Press Start umieszczonego na portalu facebook.com
e. „Praca konkursowa” – dzieło własne stworzone lub skomponowane przez uczestnika - może to być opis słowny, zdjęcie, grafika, utwór muzyczny lub filmowy.
g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
h. „Nagroda Główna” – 1 kopia gry Metal Gear Solid V The Phantom Pain na platformę Xbox One, Xbox 360, Playstation 4 lub Playstation 3 o wartości jednostkowej 169,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych brutto).
i. „Nagrody Dodatkowe” – 3 sztuki kubków z motywami z Gwiezdnych Wojen o wartości 29 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych brutto).
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji sklepu i produktów Press Start Mikołaj Michalik z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 73 w Gdyni.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 04.05.2016 r. o godz. 19.00 i trwa do 25.05.2016r. do godz. 19.00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony fanpage Press Start umieszczonego na portalu facebook.com pod adresem http://facebook.com/pressstartpl
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 13 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie http://press-start.com.pl.
b. Dołączyć do fanów profilu Press Start w serwisie Facebook.
c. Polubić post na profilu Press Start w serwisie Facebook dotyczący konkrusu.
d. Stworzyć pracę konkursową i umieścić ją w poście pod postem dotyczącym konkursu na fanpage Press Start.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. W każdym tygodniu trwania Konkursu spośród opublikowanych Prac konkursowych Komisja Konkursowa
wybierze maksymalnie 3 najlepsze prace, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnik za wykonanie najlepszej, najciekawszej pracy, maksymalnie 2 kolejnych najlepszych Uczestników otrzyma Nagrody Dodatkowe.
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania Prac konkursowych, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
9. Uczestnik przesyłając Pracę konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy konkursowej przez Press Start Mikołaj Michalik z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 73 w Gdyni, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który wykonał Pracę konkrusową w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanej Pracy konkrusowej i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonana Praca konkrusowa w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i
osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej Pracy konkursowej przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a. po zakończeniu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją
Konkursową”), spośród Uczestników wybierze maksymalnie 2 osoby, które kolejno wykonały najlepsze Prace konkursowe w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z Laureatów otrzyma Nagrodę Dodatkową w postaci kubka o wartości 29,00 złotych brutto (zwana dalej „Nagrodą Dodatkową”);
b. po zakończeniu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora, spośród Uczestników wybierze 1 osobę, która wykonała najlepszą, najciekawszą Pracę konkursową w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwana dalej „Zwycięzcą”). Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci 1 kopi gry Metal Gear Solid V The Phantom Pain na platformę Xbox One, Xbox 360, Playstation 4 lub Playstation 3 o wartości jednostkowej 169,00 złotych brutto (zwana dalej „Nagrodą Główną”).
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane 1 Nagrody Główna oraz maksymalnie 2 Nagródy Dodatkowe.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych Prac konkursowych, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta Praca konkursowa, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.05.2016 r.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Press Start Mikołaj Michalik z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 73 w Gdyni. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w
celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania
nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców
Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania -
adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem
rozliczenia nagrody) w na fanpage Press Start oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail lub wiadomości prywatnej na portalu Facebook
Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.
§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników
na fanpage Press Start na portalu Facebook, za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook najpóźniej do 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, tj. po 25.05.2016r.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: kontakt@press-start.com.pl. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage Press Start wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
4. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie, a Fundator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Dodatkowej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy i Laureatowi, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagród przyznanych w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora albo Fundatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
6. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
7. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Jedynie w przypadku Zwycięzcy przysługuje prawo do wyboru platformy, na którą chciałby otrzymać Nagrodę główną - Xbox One, Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3.
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs Retrowspomnienia” na następujący adres: Press Start Mikołaj Michalik, ul. Świętojańska 73, 81-389 Gdynia lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@press-start.com.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto,
Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel